Author: admin

iOS音乐播放器

http://www.code4app.com/plugin.php?id=threed_pan:downld&url=MHxodHRwczovL3Bhbi5iYWlkdS5jb20vcy8xUkpNamp6SXpkS09yN3Vhb3pDTXJPQQ==&tid=30309&name=vdcf&formhash=a8a7aae7   项目介绍: 1.当前播放的歌曲为高亮状态 2.自动播放下一首 3.播放详情页可以上一首下一首单曲循环 4.支持锁屏播放、锁屏支持上一首下一首 暂停播放 5.锁屏状态和未锁屏歌曲播放同步

Continue reading iOS音乐播放器

機器學習

# coding: utf-8 # In[30]: import numpy as np def sigmoid(x,deriv = False): if (deriv == True): return x*(1-x) return 1/(1+np.exp(-x)) # In[31]: x = np.array([[0,0,1], [0,1,1], [1,0,0], [1,1,1], [0,0,1]] ) print (x.shape) # In[32]: y= np.array([[0], [1], [1], [0], [0]] ) print (y.shape) # In[33]: np.random.seed(1) # In[34]: w0 = 2*np.random.random((3,4)) w1 = 2*np.random.random((4,1))…

Continue reading 機器學習